PROJEKTOVANIE

Základom každej našej činnosti je inžinirska precíznosť. Prvá fáza našich projektov je meranie a projektovanie, či sa jedná o dodávku energie, optimalizáciu spotreby alebo o skladovanie energie. Vďaka precíznej príprave zákazníci počas realizácie dostanú ten výsledok čo bol dopredu naplánovaný.

PORADENSTVO OBLASTI
ODBERU ENERGIE

Energetická konzultácia pred uzaverím zmluvy

Pri konzultácii preskúmame všetky podstatné parametre odberu energie. Analyzujeme optimum stávajúceho energiamixu (elektrická energia, zemný plyn, para, slnečná energia, veterná energia atď.), históriu optimálnej hladiny odberu jednotlivých druhov energie, a stav vstupných zariadení (napr. transformátory NN/VN). Na základe týchto výsledkov dáme doporučenie na stratégiu odberu energie, v rámci toho navrhneme optimálne energiamix, na úroveň odberu jednotlivých druhov energie, a na optimalizáciu rezervovaného výkonu.

ENERGETICKÝ AUDIT, METODIKA

Kompletný audit na zistenie možností úspory energie,zakladanie pilotných systémov na meranie úspor

Audit začíname konzultáciou na úrovni vedúcich pracovníkov. Tu získame prehľad o hlavných technologických procesoch, a odhalíme problematické miesta. Na okruh auditu dáme návrh na základe miestnej obhliadky v sprievode odborníkov. Na základe získaných a potvrdených údajov sa vykoná projektovanie a osadenie meracieho prístroja. Výsledky reprodukovateľných meraní vyhodnotíme spolu na úrovni odborníkov. Výsledky auditu odsúhlasené na úrovni odborníkov sa dostávajú pred manažment, ktorý audit už obsahuje návrh projektu na využitie potenciálu úspory energie, ako aj potencionálne obchodné parametre. 

PROJEKTOVANIE SYSTÉMEV
NA SKLADOVANIE ENERGIE

Po energetickom audite dáme návrh na možnosti zníženia nákladov vyplývajúcicg zo skladovania energie.

V rámci podrobného auditu zisťujeme aj potenciál úspory vyplývajúci zo skladovania elektrickej energie. Naši konzulenti majú k dispozícii odborné vedomosti, ktoré sú vhodné na projekciu typických aplikácií na koncepcionálnej úrovni, či sa jedná o posun špičiek spotreby, alebo cenovej arbitráži špička-mimo špička, off-grid ostrov aplikácie, alebo prenosových, sieťových a distribučných služieb. Do detailnej projekcie sú zapojený aj vysokokvalifikovaní odborníci našich partnerských spoločností, ktorí majú plnú odbornú kompetenciu k výkonu úloh.