+ ENERGETICKÝ AUDIT, METODIKA

+ SYSTÉMY OSVETLENIA

+ ELEKTRICKÉ POHONY

+ TRANSFORMÁTORY

+ KOMPRESSORY

+ VYUŽITIE ODPADOVÉHO TEPLA

+ KONVERZIA JEDNOTLIVÝCH DRUHOV ENERGIE

+ HVAC

+ SPOJENÁ VÝROBA ENERGIE

OPTIMALIZÁCIA SPOTREBY ENERGIE

Nami navrhované investície na zvýšenie optimalizácie efektívnosti využitia energie majú spravidla návratnosť menej ako dva roky. Na základe monitoringu odberných miest naprojektujeme zníženie spotreby energie. Projektujeme a realizujeme výlučne také riešenia, ktoré nemajú negatívny vplyv na úroveň pracoviska a produktivita zostáva na pôvodnej úrovni, alebo sa zvýši, pričom hospodárske výsledky sa jednoznačne zlepšia. Popri znížení spotreby energie ponúkame našim partnerom znížené ceny energií, a pružnú, plnohodnotnú starostlivosť o zákazníka.

ENERGETICKÝ AUDIT, METODIKA

Kompletný audit na zistenie možností úspory energie, Zakladanie pilotných systémov na meranie úspor

Audit začíname konzultáciou na úrovni vedúcich pracovníkov. Tu získame prehľad o hlavných technologických procesoch, a odhalíme problematické miesta. Na okruh auditu dáme návrh na základe miestnej obhliadky v sprievode odborníkov. Na základe získaných a potvrdených údajov sa vykoná projektovanie a osadenie meracieho prístroja. Výsledky reprodukovateľných meraní vyhodnotíme spolu na úrovni odborníkov. Výsledky auditu odsúhlasené na úrovni odborníkov sa dostávajú pred management, ktorý audit už obsahuje návrh projektu na využitie potenciálnej úspory energie, ako aj potencionálne obchodné parametre.  Obchodné návrhy podrobne obsahujú investičnú náročnosť, náklady na prevádzku a vyčíslené úspory. 

SYSTÉMY OSVETLENIA

Projektovanie a realizácia efektívnejších osvetlovacích systémov S pružnými finančnými konštrukciami.

Kľúčom energetickej efektivity osvetlovacích systémov je miera využitia svetelného toku (lm/W). Náklady na prevádzku vieme znížiť tak, že potrebné osvetlenie realizujeme s čo najnižšou spotrebou elektrickej energie.  Vlastnosti relevantných kombinácií „zdroj svetla-osvetlovacie teleso-prevádzkové napätie“ dôležité z hľadiska riesenia úloh, skúmame v laboratóriu našej partnerskej univerzity. Ponúkame také energeticky efektívne riešenia, ktoré sú podložené meraniami, a skutočne zabezpečujú zníženie spotreby energie počas celej životnosti osvetlovacej sústavy. V každom prípade nájdeme riešenie na najnižšiu spotrebu energie, nezávisle od toho či sa jedná o nové investície, skupinovú výmenu osvetlovacích telies alebo retrofit reiešenie.  

ELEKTRICKÉ POHONY

Inteligentná optimalizácia výkonu, šitá na mieru

Elektromotory sú pomerne lacné, jednoduché, s nízkou náročnosťou na údržbu, ktorých, ešte k tomu, prevádzka –na mieste fungovania- nezaťažuje životné prostredie. Je všeobecne známe, že ich účinný výkon je maximálny pri odovzdaní menovitého výkonu. Je veľa takých priemyselných aplikácií (vstrekovacie lisy, šrotovníky, dopravné pásy) pri ktorých počas väčšej časti prevádzky klesne zaťaženie pod 70%. V tomto prevádzkovom režime účinnosť motora sa výrazne zhorší. Nami inštalovaná inteligentná riadiaca jednotka motora ponúka riešenie na tento problém. Riadica jednotka plynule monitoruje zaťaženie motora a dynamicky reguluje príkon elektromotora, a tým zabezpečuje realizáciu úspory elektrickej energie.

TRANSFORMÁTORY

Úspora energie sa začína na vstupných bodoch

Podľa našich inžinierskych systematických metodík, skúmanie možností úspory energie začína na tomto bode. Pri akom napätí prebieha odber elektrickej energie, v súvislosti s tým kto je vlastníkom transformátora a v akom stave sa nachádza? Rozdiel hodnoty účinníka medzi 30 ročným transformátorom s olejovým chladením a nami ponúkaným moderným, nízkostratovým transformátorom, môže byť až 30%. 

KOMPRESSORY

Vyžite elektrickú energiu použitú na výrobu stlačeného vzduchu na vykurovanie alebo na HMV

Energia použitá na výrobu stlačeného vzduch v špirálových kompresoroch podľa termodynamického zákona sa mení na teplo. V praxi to znamená, že 70% elektrickej energie použitej na výrobu stlačeného vzduch sa dá získať späť, vo forme tepla, aj v prípade starších špirálových kompresorov bez výmenníka tepla.

KONVERZIA
JEDNOTLIVÝCH
DRUHOV ENERGIE

Vytvorenie najefektínejšieho energetického mixu

Podľa definície transformácie energie premieňame jeden druh energie na iný. Naši odborníci analyzujú množstvo a druh primárnej aj sekundárnej energie potrebných k technologickým procesom partnera.Na základe tejto analýzy súčasného nákupu energie stanovíme najvýhodnejší energetický mix, a dáme návrh na inštaláciu potrebných zariadení. Pri vypracovaní návrhu kladieme veľký dôraz na návratnosť potrebných investícií, a na možnosť ekonomického využitia energie z obnoviteľných zdrojov.

VYUŽITIE ODPADOVÉHO TEPLA

Necháme pracovať doteraz stratenú energiu

Zistíme energtickú bilanciu technologických systémov našich partnerov, analyzujeme vstupné množtvo, výstupné množstvo a zúžitkované množstvo energie, a odhalíme straty. Vypracujeme návrh riešenia na optimálne využitie tepla dymových plynov s ohľadom na technológiu a ďalšie požiadavky partnera.  Naše riešenie charakterizuje jednoduchosť a vysoká účinnosť, dajú sa adaptovať k energetickým jednotkám od 100kW až po 10MW.

HVAC

Zosúladenie kúrenia, vetrania a klimatizácie.

Je možné, že systémy vzduchotechniky starých priemyselných hál sú plne funkčné, ale právom sa vyskytne otázka či je to energeticky efektívne? Naši odborníci vypracujú kompletný audit o efektívnosti fungovania týchto zariadení, a dajú návrh na ekonomicky efektívnu výmenu starých zariadení. 

SPOJENÁ VÝROBA
ENERGIE

Výroba tepelnej a elektrickej energie zároveň

Pri spojenej výrobe tepelnej a elektrickej energie je potrebné menšie množstvo primárnej energie, ako keby sme vyrábali tieto druhy energie zvlášť. Počas projektovania naši inžinieri vytvoria optimálny energetický mix na základe histórie a budúcich požiadavkach spotreby elektrickej energie, technologického tepla a tepla na vykurovanie. 

PREVÁDZKOVANIE
ENERGETICKÝCH
SYSTÉMOV

Odborné prevádzkovanie naprojektovaných a realizovaných systémov

Sme pripravený na prevádzkovanie nami naprojektovaných a realizovaných energtických inštalácií, na základe SLA zmluvy( Zmluva o dohodnutej úrovni poskytovania služieb). Pri vytváraní podmienok SLA klademe veľký dôraz na zákazníko požadovanú kvalitu služieb, presnej definície obsahu, na merateľnosť a na spolahlivosť. Projekt vieme dodať aj s financovaním ESCO.